Avtalevilkår

1. Avtalen

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. For profesjonelle aktører gjelder kjøpsloven i stedet for forbrukerkjøpsloven. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. For salg til andre enn forbrukere vil ikke særlige bestemmelser til beskyttelse av forbrukere komme til anvendelse. For øvrig vises til enhver tid gjeldende norsk lovgivning.

2. Partene

Selger er Learn Handball AS, Vardeveien 52 B, 1182 Oslo, organisasjonsnummer 917 044 805, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren/ profesjonelle kjøperen som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale for abonnementet. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Vær oppmerksom på at prisen kan endre seg. Kunden oppfordres derfor til å sjekke våre priser ved utløpet av den perioden det er betalt for, se learnhandball.com

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har opprettet bruker. Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for tjenesten Learn Handball etter prøveperioden. Betalingen skjer etter valgt abonnementsløsning. Betalingskort blir belastet først etter endt prøveperiode. Abonnementet løper automatisk til det blir sagt opp av kjøper. Ved betaling med faktura (kun tilgjengelig ved tegning av årlig Klubb eller årlig Premium klubb abonnement), fremgår betalingsfristen av fakturaen og er på 14 dager fra mottak.

6. Levering, avtalens varighet

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har fått tilgang til tjenesten Learn Handball. Avtalen er løpende og Learn Handball plikter å levere tjenesten for den periode kjøper har betalt for. Ved oppdateringer kan det forekomme nedetid eller feil/bugs på systemet. Learn Handball vil da arbeide for å få tjenesten opp igjen så raskt som mulig. Utover dette vil tjenesten kunne endres eller oppheve uten nærmere orientering til kjøper, og Learn Handball påtar seg ingen form for økonomisk ansvar for dette, uansett årsak.

Innholdet i leveransen er i henhold til det produkt som fremgår på learnhandball.com til enhver tid. Kunden oppfordres derfor til å sjekke innholdet i våre produkter ved utløpet av den perioden det er betalt for.

7. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra tidspunktet prøveperioden er over, og tjenesten er tatt i bruk. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Ved kjøp av Learn Handball vil angrefristen løpe fra dagen etter prøveperioden er over, og tjenesten er tatt i bruk.

8. Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten Learn Handball i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøper fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

9. Mangel ved tjenesten Learn Handball - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist, ansvarsbegrensning

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten Learn Handball må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Learn Handballs ansvar er uansett begrenset til prisen på det aktuelle løpende abonnement.

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren holde tjenesten Learn Handball tilbake, eller gjøre gjelde de misligholdsbeføyelser som fremgår av den aktuelle lov, eks. forbrukerkjøpsloven kapittel 9. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og eventuelt inkassogebyr.

11. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. For nærmere informasjon se vår personvernerklæring på learnhandball.com

12. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 40 05 00 eller www.forbrukerradet.no

Avtalen er underlagt norsk rett. Partene vedtar Oslo som riktig verneting (dvs. det sted hvor eventuelle tvister må fremsettes).

13. Avtalevilkår

Kjøper forplikter seg til å akseptere de til en hver tid gjeldende avtalevilkår. Learn Handball gis rett til å endre avtalevilkårene. De gjeldende avtalevilkårene vil være tilgjengelig på nettsiden learnhandball.com

Learn Handball vil ved viktige/store/vesentlige endringer informere det om dette ved en utsendelse til den som har abonnementet (for forhold knyttet til pris og produktet for øvrig) og til alle spillerne/foreldre til barn under 16 år (for endringer i bruken av personopplysninger).

Avtalevilkårene er sist oppdatert 12.02.2019