The Netherlands
€ 11
€ 110
€ 66
€ 790
€ 116
€ 1 390
Learn Handball AS
NO 917 044 805 MVA
Vardeveien 52B
1182 Oslo
No items found.
€ 11
€ 110
€ 66
€ 790
€ 116
€ 1 390
Learn Handball AS
NO 917 044 805 MVA
Vardeveien 52B
1182 Oslo
No items found.
€ 11
€ 110
€ 66
€ 790
€ 116
€ 1 390
Learn Handball AS
NO 917 044 805 MVA
Vardeveien 52B
1182 Oslo
Switzerland
Free
Dank der Mobiliar
Free
Dank der Mobiliar
Free
Dank der Mobiliar
Learn Handball GmbH
USt-ID CHE-497.245.659
Waldeggstrasse 3
3800 Interlaken
No items found.
€ 11
€ 110
€ 66
€ 790
€ 116
€ 1 390
Learn Handball GmbH
USt-ID CHE-497.245.659
Waldeggstrasse 3
3800 Interlaken
No items found.
€ 11
€ 110
€ 66
€ 790
€ 116
€ 1 390
Learn Handball AS
Org. number NO 917 044 805 MVA
Vardeveien 52B
1182 Oslo
No items found.
€ 11
€ 110
€ 66
€ 790
€ 116
€ 1 390
Learn Handball GmbH
USt-ID CHE-497.245.659
Waldeggstrasse 3
3800 Interlaken
Denmark
Denmark
89,–
890,–
416,–
4 990,–
833,–
9 990,–
Learn Handball AS
CVR nr. NO 917 044 805 MVA
Oldager alle 10
6900 Skjern
No items found.
109,–
1 090,–
616,–
7 390,–
1 241,–
14 890,–
Learn Handball AS
Org. nr. 917 044 805 MVA
Margit Hansens gate 3
0190 Oslo
Vardeveien 52B
1182 Oslo

Sidst opdateret 01.06.2023

Ved at bruge Learn Handball sine tjenester, accepterer du vilkårene nedenfor.  


1. Generelt

Disse vilkår gælder for alle registrerede brugere og omfatter alle tjenester Learn Handball leverer (både netside og app).

Den som er registreret som abonnementskunde og bruger hos os er ansvarlig for betaling af de tjenester Learn Handball leverer i henhold til disse vilkår.  

Forbrugerkøb over Internett reguleres hovedsagelig af aftaleloven, forbrugerkøbsloven, markedsføringsloven,  fortrydelsesret loven og e-handelsloven, og disse love giver forbrugeren ufravigelige rettigheder. For profesionelle aktører gælder købsloven i stedet for forbrugerkøbsloven. Lovene er tilgængelig på lovdata.no. Vilkårene i denne aftale skal ikke forstås som noen begrænsning i de lovbestemte rettigheder, men opstiller parternes vigtigste rettigheder og pligter for handelen. For salg til andre end forbrugere, vil ikke særlige bestemmelser til beskyttelse af forbrugere komme til anvendelse. I øvrigt vises til enhver tid gældende norsk lovgivning.


2. Parterne

Sælger er Learn Handball AS, Vardeveien 52 B, 1182 Oslo, Norway, organisationsnummer NO 917 044 805 MVA, og betegnes i det følgende som sælger/sælgeren.

Køber er en person/forbruger eller bedrift (klub) med tilhørende personalia og brugerinformation som har indgået et aftale- og kundeforhold med Learn Handball, og betegnes i det følgende som køber/køberen.


3. Produkt

Learn Handball tilbyder hundrevis af håndboldøvelser og færdige træningsplaner for hele håndboldsæsonen. Træningsplanerne kan redigeres og egne videoer kan lægges til i det eksisterende systemet. Egne videoer vil være synlig for alle personer tilknyttet samme klub så man kan dele erfaringer på tværs. Spillere og trænere kan blive lagt til under holdene. Dette giver mulighed til at dele øvelser og træningsplaner direkte med spillere og/eller trænere. Der findes også mulighed for at trænere kan sende enkeltøvelser med en individualiseret melding direkte til spillere.

For at bruge Learn Handballs produkt efter endt prøveperiode, må det abonneres på tjenesten Learn Handball. De forskellige abonnementene er: Træner (enkeltbruger), Klub abonnement (op til 10 brugere) eller Premium klub abonnement (ubegrænset antal brugere). Forskellene mellem produktene, foruden pris, er nærmere beskrevet på vore netsider learnhandball.com  


4. Brugere af tjenesten

Brugere af tjenesten er delt op i to kategorier: trænere og spillere.

Det er kun trænere som kan være administrator for et hold i tjenesten og som kan laste op indhold og lægge til brugere i appen. For at blive administrator, må enten træneren have indgået en abonnementsaftale direkte med Learn Handball eller fået tilladelse fra en anden i samme klub til at være træner og administrator for et hold.

Det er træneren som kan lægge til spillere og medtrænere under det enkelte hold. Information som må lægges ind om spillere er navn og telefonnummer. Spillere som lægges til vil modtage en SMS på opgivet telefonnummer fra Learn Handball med information om nedlastning af app og login.

Den enkelte træner og administrator samtykker til og er ansvarlig for følgende:

  • Indhente samtykke fra spillere som de ønsker at lægge til under sit hold i appen. Hvis spillerne er under 13 år, må der indhentes et særskilt samtykke fra spillernes foresatte før den enkelte spiller lægges ind i appen.
  • Alt indhold som lastes op og deles i appen.  
  • Ved lasting af videoer må der indhentes samtykke fra de som er med på videoen før den lastes op og deles i appen.
  • Ved lasting af videoer som tilhører andre, må der indhentes samtykke fra rettighedshaver.

Spillere som bliver lagt til i appen kan kun læse indhold. De kan ikke laste op eller dele videoer, sende melding eller lægge til andre brugere i appen.

Brugere er selv juridisk ansvarlig for indhold som de publicerer i appen og tjenesten Learn Handball. Learn Handball er ikke ansvarlig for indhold som brugere gør tilgængelig eller sender gennem appen Learn Handball. Learn Handball går ikke aktivt ind og vurderer indholdet som den enkelte bruger eller klub har lastet op i sit miljø.

Learn Handball er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen slags, som er relateret til udførelse af træningsøvelser som ligger i tilgængelig i appen.


5. Pris

Den opgivede pris for varen og tjenester er den totale pris køber skal betale for abonnementet. Denne pris inkluderer alle afgifter og tillægsudgifter. Yderligere udgifter som sælger, før købet ikke har informeret om, skal køber ikke bære. Vær opmærksom på at priserne kan ændre sig. Kunden opfordres derfor til at tjekke vore priser ved udløpet af den periode det er betalt for, se learnhandball.com


6. Aftaleindgåelse

Aftalen er bindende for begge parter når køberen har oprettet bruger. Aftalen består af disse salgsbetingelserne, oplysninger givet i bestillingsløsningen og eventuelt særskilte aftalevilkår. Ved eventuel modstrid mellem oplysningerne, går det som særskilt er aftalt mellem parterne foran, så fremt det ikke strider mod ufravigelig lovgivning. Aftalen vil i tillæg blive udfyldt af relevante norske lovbestemmelser som regulerer køb af varer mellem næringsdrivende og forbrugere.


7. Betaling

Sælgeren kan kræve betaling for tjenesten Learn Handball efter prøveperioden. Betalingen sker efter valgt abonnementsløsning. Betalingskort bliver belastet først efter endt prøveperiode. Abonnementet løber automatisk til det bliver sagt op af køber. Ved betaling med faktura (kun tilgængelig ved tegning af årlig Klub abonnement eller årlig Premium klub abonnement), fremgår betalingsfristen af fakturaen og er på 14 dage fra modtagelse.


8. Levering

Levering er sket når køberen, eller hans/hendes repræsentant, har fået tilgang til tjenesten Learn Handball. Aftalen er løbende og Learn Handball pligter at levere tjenesten for den periode køber har betalt for. Ved opdateringer kan det forekomme nedetid eller fejl/bugs på systemet. Learn Handball vil da arbejde for at få tjenesten op igen så hurtigt som muligt. Udover dette vil tjenesten kunne ændres eller opheve uden nærmere orientering til køber, og Learn Handball påtager sig ingen form for økonomisk ansvar for dette, uanset årsag.

Inholdet i leveransen er i henhold til det produkt som fremgår på learnhandball.com til enhver tid. Kunden opfordres derfor til at tjekke inholdet i vore produkter ved udløpet af den periode det er betalt for.


9. Aftalens varighed

Aftalen har ingen bindingstid udover det abonnementet kunden har bestilt. Abonnementet fornyes automatisk frem til Learn Handball modtager skriftlig opsigelse af kunden. Aftalen kan siges op når som helst, ved at sende en e-mail til Learn Handball. Aftalen vil vare ud den bestilte abonnementsperiode og derefter afsluttes.  


10. Fortrydelses ret

Med mindre aftalen er undtaget fra fortrydelses ret, kan køberen fortryde købet af tjenesten i hendhold til fortrydelsesret loven. Køberen må give sælger melding om brug af fortrydelses retten inden 14 dage fra tidspunktet prøveperioden er over, og tjenesten er taget i brug. I fristen inkluderes alle kalenderdage. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller højtidsdag forlænges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før udløbet af fristen. Køber har bevisbyrden for at fortrydelses retten er blivet gjort gældende, og meldingen bør derfor ske skriftlig (fortrydelsret skema, e-mail eller brev). Ved køb af Learn Handball vil fortrydelses fristen løbe fra dagen efter prøveperioden er over, og tjenesten er taget i brug.


11. Forsinkelse og manglende levering - køberens rettigheder og frist for at melde krav

Dersom sælgeren ikke leverer tjenesten Learn Handball i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køberen eller forhold på køberens side, kan køber fastholde købet og kræve opfyldelse fra sælger. Køber kan imidlertid ikke kræve opfyldelse dersom det foreligger en hindring som sælgeren ikke kan overvinde, eller dersom opfyldelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for sælger at det står i vesentlig misforhold til køberens interesse i at sælgeren opfylder. Skulle problemerne bortfalde inden rimelig tid, kan køber ligevel kræve opfyldelse. Køberen taber sin ret til at kræve opfyldelse om han eller hun venter urimelig længe med at fremme kravet.


12. Mangel ved tjenesten Learn Handball - køberens rettigheder og reklamationsfrist, ansvarsbegrænsning

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten Learn Handball må køber inden rimelig tid efter at den blev opdaget eller burde ha blevet opdaget, give sælger melding om at han eller hun vil påberåbe sig mangelen. Learn Handballs ansvar er uanset begrænset til prisen på det aktuelle løbende abonnement.


13. Sælgerens rettigheder ved køberens mislighold

Dersom køberen ikke betaler eller opfylder de øvrige pligter efter aftalen eller loven, og dette ikke skyldes sælgeren eller forhold på sælgerens side, kan sælgeren holde tjenesten Learn Handball tilbage, eller gøre gælde de misligholds beføjelser som fremgår af den aktuelle lov, eks. forbrugerkøbsloven kapittel 9. Sælgeren vil også efter omstændighederne kunne kræve renter ved forsinket betaling og eventuelt inkassogebyr.


14. Personoplysninger

Behandlingsansvarlig for indsamlede personoplysninger er sælger. Med mindre køberen samtykker til noget andet, kan sælgeren, i tråd med personoplysningsloven, kun indhente og lagre de personoplysninger som er nødvendig for at sælgeren skal kunne gennemføre forgliktelserne efter aftalen. Køberens personoplysninger vil kun blive udleveret til andre hvis det er nødvendigt for at sælger skal få gennemført aftalen med køberen, eller i lovbestemte tilfælde. For nærmere information se vores personværnerklæring på learnhandball.com


15. Konfliktløsning, lovvalg og værneting

Klager rettes til sælger inden rimelig tid. Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Dersom dette ikke lykkes, kan køberen tage kontakt med Forbrugerrådet for mægling. Forbrugerrådet er tilgængelig på telefon 23 40 05 00 eller forbrukerradet.no

Aftalen er underlagt norsk ret. Parterne vedtager Oslo som rigtig værneting (dvs. det sted hvor eventuelle tvister må fremsættes).  


16. Aftalevilkår

Køber forpligter sig til at acceptere de til en hver tid gældende aftalevilkår. Learn Handball forbeholder sig retten til at ændre aftalevilkårene. Ved væsentlige ændringer vil Learn Handball informere dig. De til enhver tid gældende aftalevilkår vil være tilgængelig på netsiden learnhandball.com