The Netherlands
€ 11
€ 110
€ 66
€ 790
€ 116
€ 1 390
Learn Handball AS
NO 917 044 805 MVA
Vardeveien 52B
1182 Oslo
No items found.
€ 11
€ 110
€ 66
€ 790
€ 116
€ 1 390
Learn Handball AS
NO 917 044 805 MVA
Vardeveien 52B
1182 Oslo
No items found.
€ 11
€ 110
€ 66
€ 790
€ 116
€ 1 390
Learn Handball AS
NO 917 044 805 MVA
Vardeveien 52B
1182 Oslo
Switzerland
Free
Dank der Mobiliar
Free
Dank der Mobiliar
Free
Dank der Mobiliar
Learn Handball GmbH
USt-ID CHE-497.245.659
Waldeggstrasse 3
3800 Interlaken
No items found.
€ 11
€ 110
€ 66
€ 790
€ 116
€ 1 390
Learn Handball GmbH
USt-ID CHE-497.245.659
Waldeggstrasse 3
3800 Interlaken
No items found.
€ 11
€ 110
€ 66
€ 790
€ 116
€ 1 390
Learn Handball AS
Org. number NO 917 044 805 MVA
Vardeveien 52B
1182 Oslo
No items found.
€ 11
€ 110
€ 66
€ 790
€ 116
€ 1 390
Learn Handball GmbH
USt-ID CHE-497.245.659
Waldeggstrasse 3
3800 Interlaken
Denmark
Denmark
89,–
890,–
416,–
4 990,–
833,–
9 990,–
Learn Handball AS
CVR nr. NO 917 044 805 MVA
Oldager alle 10
6900 Skjern
No items found.
109,–
1 090,–
616,–
7 390,–
1 241,–
14 890,–
Learn Handball AS
Org. nr. 917 044 805 MVA
Margit Hansens gate 3
0190 Oslo
Vardeveien 52B
1182 Oslo

Sist oppdatert 01.06.2023

Ved å bruke Learn Handball sine tjenester, aksepterer du vilkårene nedenfor.  


1. Generelt

Disse vilkårene gjelder for alle registrerte brukere og omfatter alle tjenester Learn Handball leverer (både nettsted og app). 

Den som er registrert som abonnementskunde og bruker hos oss er ansvarlig for betaling av de tjenester Learn Handball leverer i henhold til disse vilkårene.  

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. For profesjonelle aktører gjelder kjøpsloven i stedet for forbrukerkjøpsloven. Lovene er tilgjengelig på lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. For salg til andre enn forbrukere, vil ikke særlige bestemmelser til beskyttelse av forbrukere komme til anvendelse. For øvrig vises til enhver tid gjeldende norsk lovgivning. 


2. Partene

Selger er Learn Handball AS, Vardeveien 52 B, 1182 Oslo, organisasjonsnummer NO 917 044 805 MVA, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. 

Kjøper er en person/forbruker eller bedrift (klubb) med tilhørende personalia og brukerinformasjon som har inngått et avtale- og kundeforhold med Learn Handball, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


3. Produkt

Learn Handball tilbyr hundrevis av håndballøvelser og ferdige treningsplaner for hele håndballsesongen. Treningsplanene kan redigeres og egne videoer kan legges til i det eksisterende systemet. Egne videoer vil være synlig for alle personer tilknyttet samme klubb slik at man kan dele erfaringer på tvers. Spillere og trenere kan bli lagt til under lagene. Dette gir mulighet til å dele øvelser og treningsplaner direkte med spillere og/eller trenere. Det finnes også mulighet for at trenere kan sende enkeltøvelser med en individualisert melding direkte til spillere. 

For å bruke Learn Handballs produkt etter endt prøveperiode, må det abonneres på tjenesten Learn Handball. De ulike abonnementene er: Trener (enkeltbruker), Klubb abonnement (opp til 10 brukere) eller Premium klubb abonnement (ubegrenset antall brukere). Forskjellene mellom produktene, foruten pris, er nærmere beskrevet på våre nettsider learnhandball.com


4. Brukere av tjenesten

Brukere av tjenesten er delt opp i to kategorier: trenere og spillere. 

Det er kun trenere som kan være administrator for et lag i tjenesten og som kan laste opp innhold og legge til brukere i appen. For å bli administrator, må enten treneren ha inngått en abonnementsavtale direkte med Learn Handball eller fått tillatelse fra en annen i samme klubb til å være trener og administrator for et lag. 

Det er treneren som kan legge til spillere og medtrenere under det enkelte lag. Informasjon som må legges inn om spillere er navn og telefonnummer. Spillere som legges til vil motta en SMS på oppgitt telefonnummer fra Learn Handball med informasjon om nedlastning av app og innlogging. 

Den enkelte trener og administrator samtykker til og er ansvarlig for følgende:

  • Innhente samtykke fra spillere som de ønsker å legge til under sitt lag i appen. Hvis spillerne er under 13 år, må det innhentes et særskilt samtykke fra spillernes foresatte før den enkelte spiller legges inn i appen. 
  • Alt innhold som lastes opp og deles i appen.  
  • Ved opplastning av videoer må det innhentes samtykke fra de som er med på videoen før den lastes opp og deles i appen. 
  • Ved opplasting av videoer som tilhører andre må det innhentes samtykke fra rettighetshaver.

Spillere som blir lagt til i appen kan kun lese innhold. De kan ikke laste opp eller dele videoer, sende melding eller legge til andre brukere i appen. 

Brukere er selv juridisk ansvarlig for innhold som de publiserer i appen og tjenesten Learn Handball. Learn Handball er ikke ansvarlig for innhold som brukere gjør tilgjengelig eller sender gjennom appen Learn Handball. Learn Handball går ikke aktivt inn og vurderer innholdet som den enkelte bruker eller klubb har lastet opp i sitt miljø. 

Learn Handball er ikke ansvarlig for tap eller skader av noe slag som er relatert til utførelse av treningsøvelser som ligger i tilgjengelig i appen. 


5. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale for abonnementet. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger, før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Vær oppmerksom på at prisene kan endre seg. Kunden oppfordres derfor til å sjekke våre priser ved utløpet av den perioden det er betalt for, se learnhandball.com


6. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har opprettet bruker. Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilte avtalevilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante norske lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


7. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for tjenesten Learn Handball etter prøveperioden. Betalingen skjer etter valgt abonnementsløsning. Betalingskort blir belastet først etter endt prøveperiode. Abonnementet løper automatisk til det blir sagt opp av kjøper. Ved betaling med faktura (kun tilgjengelig ved tegning av årlig Klubb abonnement eller årlig Premium klubb abonnement), fremgår betalingsfristen av fakturaen og er på 14 dager fra mottak.


8. Levering 

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans/hennes representant, har fått tilgang til tjenesten Learn Handball. Avtalen er løpende og Learn Handball plikter å levere tjenesten for den periode kjøper har betalt for. Ved oppdateringer kan det forekomme nedetid eller feil/bugs på systemet. Learn Handball vil da arbeide for å få tjenesten opp igjen så raskt som mulig. Utover dette vil tjenesten kunne endres eller oppheve uten nærmere orientering til kjøper, og Learn Handball påtar seg ingen form for økonomisk ansvar for dette, uansett årsak.

Innholdet i leveransen er i henhold til det produkt som fremgår på learnhandball.com til enhver tid. Kunden oppfordres derfor til å sjekke innholdet i våre produkter ved utløpet av den perioden det er betalt for. 


9. Avtalens varighet

Avtalen har ingen bindingstid utover det abonnementet kunden har bestilt. Abonnementet fornyes automatisk frem til Learn Handball mottar skriftlig oppsigelse av kunden. Avtalen kan sies opp når som helst, ved å sende en e-post til Learn Handball. Avtalen vil vare ut den bestilte abonnementsperiode og deretter avsluttes.  


10. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra tidspunktet prøveperioden er over, og tjenesten er tatt i bruk. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Ved kjøp av Learn Handball vil angrefristen løpe fra dagen etter prøveperioden er over, og tjenesten er tatt i bruk.


11. Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten Learn Handball i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøper fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.


12. Mangel ved tjenesten Learn Handball - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist, ansvarsbegrensning

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten Learn Handball må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Learn Handballs ansvar er uansett begrenset til prisen på det aktuelle løpende abonnement.


13. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren holde tjenesten Learn Handball tilbake, eller gjøre gjelde de misligholdsbeføyelser som fremgår av den aktuelle lov, eks. forbrukerkjøpsloven kapittel 9. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og eventuelt inkassogebyr.


14. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. For nærmere informasjon se vår personvernerklæring på learnhandball.com 


15. Konfliktløsning, lovvalg og verneting

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 40 05 00 eller forbrukerradet.no

Avtalen er underlagt norsk rett. Partene vedtar Oslo som riktig verneting (dvs. det sted hvor eventuelle tvister må fremsettes).  


16. Avtalevilkår

Kjøper forplikter seg til å akseptere de til en hver tid gjeldende avtalevilkår. Learn Handball forbeholder seg retten til å endre avtalevilkårene. Ved vesentlige endringer vil Learn Handball informere deg. De til enhver tid gjeldende avtalevilkårene vil være tilgjengelig på nettsiden learnhandball.com